Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Nederlands

Nederlands

Artikel 1: Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: G.F. Noordhuis ten Have. Hierna genoemd ondernemer.

De onderneming/ 25° Noord is aanbieder van groepsuitjes, zomerkampen en groepsaccommodatie met daarbij behorende horeca, gevestigd aan Zuideind 25, 9525 TJ Drouwenerveen. Hierna genoemd 25° Noord.

Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde zaken;

Contractant: diegene die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met de ondernemer afsluit;

Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.

Overeenkomst: Door een reservering te doen gaat u een overeenkomst aan met 25° Noord. Wederzijds dient men zich hier aan te houden. Degene die voor eigen rekening of als vertegenwoordiger van een derde persoon de overeenkomst met 25° Noord aangaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de overeengekomen zaken.

Arrangement: Indien 25° Noord voor u een arrangement heeft samengesteld dan zijn de tarieven per persoon, inclusief BTW en reserveringskosten, tenzij anders is aangegeven. Dit zijn vaste, niet meer onderhandelbare prijzen. Het aantal volwassenen is meestal bepalend voor de arrangementprijs. Het minimumbedrag voor een arrangement is ten allen tijde: Het bij reservering opgegeven aantal deelnemers.

Activiteit: Door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden activiteit of combinatie van activiteit en dienst.

Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;

Huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.

Annulering: De schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf of vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer en inhoud overeenkomst
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de klant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 1. De ondernemer stelt voor de overeengekomen doeleinde(n) de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
 3. Bij overnachting in één van de accommodaties is de contractant gehouden de ondernemer uiterlijk op de dag van de aankomst een lijst van groepsdeelnemers te overhandigen.
 4. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
 5. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

 

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

 

Artikel 4: prijs en prijswijziging

Prijs 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van nutsvoorziening en andere bijbehorende kosten.

 1. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het totale bedrag dient uiterlijk op de dag van de aankomst in het bezit van de ondernemer te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de contractant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de contractant per mail laten weten. De contractant kan de opzegging ongedaan maken door binnen 7 dagen na de verzending of de overhandigde opzeggingsbrief alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de contractant de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt.
 6. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 7. De tarieven per persoon zijn inclusief BTW en reserveringskosten, tenzij anders is aangegeven. Dit zijn vaste, niet meer onderhandelbare prijzen. Het aantal volwassenen is meestal bepalend voor de arrangementprijs. Het minimumbedrag voor een arrangement is ten allen tijde: Het bij reservering opgegeven aantal deelnemers.
 8. Het vervoer naar andere locaties is altijd op eigen gelegenheid tenzij anders overeengekomen.
 9. Prijzen en tijden zoals afgesproken bij reservering blijven gelden, druk & typefouten voorbehouden.
 10. Betaling kan per bank of contant. De eindafrekening dient echter uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij ons binnen te zijn,
 11. Fouten maken is menselijk. Mochten wij of u zelf binnen 14 dagen na facturering / contante betaling een fout in de afrekening ontdekken dan wordt dit alsnog gecorrigeerd. U krijgt dan een bedrag teruggestort of dient dit alsnog bij te betalen.

 

Artikel 6: Annulering

 1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

2.Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • Bij annulering meer dan 12 maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 12 tot 6 maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
 1. Verplaatsing van de datum geldt als annulering, echter kunnen er andere afspraken over de annuleringskosten gemaakt worden, mits de nieuwe datum binnen 3 maanden te zijn van de oorspronkelijke huurdatum. Het niet verlenen van (overheids)vergunningen wordt niet aangemerkt als overmacht.
 2. Bij huur van de accommodatie zal de schadeloosstelling naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor de dezelfde periode of een gedeelte daarvan ten behoeve van evenveel personen of minder en er geen ander gedeelte van de accommodatie beschikbaar is in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 55,00 en een maximum van € 115,00.

 

Artikel 7: Voortijdig vertrek door de deelnemer
Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de klant
1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels, daaronder begrepen de regels betreffende aan en af-meldingsverplichtingen worden nageleefd.
2. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

 1. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.
  4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen, pubquiz en kookworkshops. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.
 2. Deelnemers onder de 18 jaar dienen ten allen tijden begeleid te worden door een volwassene.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer

 1. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst , de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.
 3. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze om gaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
  4. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de klant.
  5. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de klant hiervan in kennis te stellen.
 4. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden van oordeel is/zijn dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan een Nederlandse rechter. (art. 12) De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.
 5. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de klant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
  8. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
  9. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
  10. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de contractant of de groepsleden kan worden toegerekend.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 5. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
  De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
 7. Wanneer de contractant zich niet houdt aan het juist scheiden van afval worden er opruimkosten van 60 euro in rekening gebracht. Het juist scheiden van afval betekent dat er maximaal 2 vuilniszakken restafval zullen overblijven.

 

Artikel 11: Klachten

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 en 3 dient zo spoedig mogelijk door de contractant te worden gemeld aan de ondernemer , opdat deze een passende oplossing kan treffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.
 3. Indien achteraf blijkt dat de contractant niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de ondernemer dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan de contractant hierover geen recht op vergoeding meer eisen.

 

Artikel 12: Incassokosten

Ten laste van de contractant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de contractant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.

 

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien de gehuurde accommodatie buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
 2. Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijkwaardige vervangende accommodatie tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende accommodatie.

 

Artikel 14: Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Deze voorwaarden treden in werking per 1 mei 2013 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

Deutch

Deutsch

Artikel 1: Definitionen
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung
Unternehmer: G.F. Noordhuis ten Have. Im Folgenden wird er als Unternehmer
bezeichnet.
Das Unternehmen 25° Noord ist ein Anbieter von Gruppenausflügen, Sommercamps und Gruppenunterkünften mit
angeschlossenen Gastronomiebetrieben in Zuideind 25, 9525 TJ Drouwenerveen. Nachfolgend als 25° Noord
bezeichnet.
Unterbringung: die Gesamtheit oder ein Teil von Gebäuden und/oder Unterkünften mit allem Zubehör, Inventar und
Mietgeräten;
Vertragspartei: die Person, die den Vertrag mit dem Unternehmer in eigenem Namen oder im Namen einer Gruppe
abschließt;
Vereinbarung: Mit der Reservierung schließen Sie eine Vereinbarung mit 25° Noord ab. Die Parteien sind
verpflichtet, diese Vereinbarung einzuhalten. Die Person, die den Vertrag mit 25° Noord auf eigene Rechnung oder
als Vertreter eines Dritten abschließt, ist persönlich für die Erfüllung der vereinbarten Ware verantwortlich.
Paket: Wenn 25° Noord ein Paket für Sie zusammengestellt hat, verstehen sich die Preise pro Person, inklusive
Mehrwertsteuer und Reservierungskosten, sofern nicht anders angegeben. Dies sind feste, nicht verhandelbare
Preise. Die Anzahl der Erwachsenen bestimmt in der Regel den Paketpreis. Der Mindestbetrag für ein Paket ist
immer: Die bei der Reservierung angegebene Teilnehmerzahl.
Tätigkeit: Tätigkeit, die vom Unternehmer auf kommerzieller oder professioneller Basis organisiert oder angeboten
wird, oder eine Kombination aus Tätigkeit und Dienstleistung.
Teilnehmer: Jede natürliche Person, die tatsächlich an einer Vereinbarung und/oder Tätigkeit teilnimmt oder diese
in Anspruch nimmt;
Hausordnung: Regeln für die Nutzung und den Aufenthalt in, um und in der Unterkunft.
Stornierung: Die schriftliche Kündigung des Vertrages durch den Vertragspartner vor Beginn des Aufenthalts oder
vor Beginn der Tätigkeit.

Artikel 2: Umfang und Inhalt der Vereinbarung
1. Diese Bedingungen gelten für alle Angebote, Angebote und Vereinbarungen, die vom oder im Auftrag des
Unternehmers gemacht werden, es sei denn, sie werden in der Vereinbarung ausdrücklich schriftlich abweichen.
2. Beide Parteien sind sich der Bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bewusst. Der Kunde akzeptiert
die Anwendbarkeit dieser Bedingungen, indem er mit dem Unternehmer einen Vertrag abschließt oder tatsächlich
an einer Tätigkeit teilnimmt oder den vereinbarten Preis oder einen Teil davon bezahlt.
3. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten die Geschäftsbedingungen des Unternehmers. Davon unberührt
bleibt, dass der Vertragspartner und der Unternehmer individuelle zusätzliche schriftliche Vereinbarungen treffen
können, in denen von diesen Bedingungen zugunsten des Vertragspartners und/oder des Teilnehmers abgewichen
wird.
4. Der Unternehmer ist nur dann an den Vertrag und/oder an Änderungen und/oder Ergänzungen gebunden, wenn
der Vertragspartner diese schriftlich akzeptiert hat.
5. Der Unternehmer stellt die vereinbarte Unterkunft für den/die vereinbarten Zweck(e) für den vereinbarten
Zeitraum und zum vereinbarten Preis zur Verfügung.
6. Der Vertrag kommt auf der Grundlage der vom Unternehmer zur Verfügung gestellten Informationen, Broschüren
und/oder sonstigen Werbematerialien zustande.
7. Bei einer Übernachtung in einer der Unterkünfte ist der Vertragspartner verpflichtet, dem Unternehmer
spätestens am Tag der Ankunft eine Liste der Gruppenteilnehmer zur Verfügung zu stellen.
8. Der Unternehmer geht davon aus, dass der Vertragspartner diesen Vertrag mit Zustimmung der
Gruppenmitglieder abschließt.
9. Beide Parteien sind sich der Bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bewusst. Der Kunde akzeptiert
die Anwendbarkeit dieser Bedingungen, indem er mit dem Unternehmer einen Vertrag abschließt oder tatsächlich
an einer Tätigkeit teilnimmt oder den vereinbarten Preis oder einen Teil davon bezahlt.

Artikel 3: Qualität und Sicherheit
1. Der Unternehmer garantiert die Solidität und Sicherheit der zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, es sei denn,
er kann sich auf höhere Gewalt berufen.

Artikel 4: Preis und Preisänderung
Preis
1. Der vereinbarte Preis beinhaltet die Kosten der Versorgung und andere Nebenkosten.
2. Entstehen dem Eigentümer nach Festlegung des vereinbarten Preises zusätzliche Kosten durch eine Änderung der
Gebühren und/oder Abgaben, die sich unmittelbar auf die Tätigkeit oder auf den Teilnehmer und/oder
Vertragspartner beziehen, so können diese auch nach Abschluss der Vereinbarung an den Vertragspartner
weitergegeben werden.

Artikel 5: Zahlung
1. Der Vertragspartner hat die Zahlungen in niederländischer Währung gemäß den vereinbarten Fristen zu leisten.
Der Gesamtbetrag muss spätestens am Tag der Ankunft im Besitz des Unternehmers sein, sofern nicht anders
vereinbart.
2. Kommt der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen trotz vorheriger schriftlicher Mahnung nicht oder
nicht ordnungsgemäß nach, hat der Unternehmer das Recht, den Vertrag unter Beachtung der Bestimmungen in den
Abschnitten 3 und 4 mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
3. Kündigt der Eigentümer den Vertrag, muss er den Vertragspartner per E-Mail informieren. Der Vertragspartner
kann die Kündigung durch Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen innerhalb von 7 Tagen nach Versand oder
Übergabe des Kündigungsschreibens widerrufen.
4. Ist der Unternehmer nicht im Besitz des am Tag der Ankunft fälligen Gesamtbetrages, so ist er berechtigt, dem
Vertragspartner und den Gruppenmitgliedern den Zutritt zur Unterkunft zu verweigern.
5. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsziele schuldet der Vertragspartner ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der
Zahlungsfrist gesetzliche Zinsen.
6. Die außergerichtlichen Kosten, die dem Unternehmer nach einer Inverzugsetzung zumutbar sind, gehen zu Lasten
des Vertragspartners. Ist der Gesamtbetrag nicht fristgerecht bezahlt worden, wird der gesetzliche Zinssatz auf den
ausstehenden Betrag nach schriftlicher Aufforderung berechnet.
7. Die Preise pro Person verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, inklusive Mehrwertsteuer und
Reservierungskosten. Dies sind feste, nicht verhandelbare Preise. Die Anzahl der Erwachsenen bestimmt in der Regel
den Paketpreis. Der Mindestbetrag für ein Paket ist immer: Die bei der Reservierung angegebene Teilnehmerzahl.
8. Der Transport zu anderen Orten erfolgt immer auf eigene Faust, sofern nicht anders vereinbart.
9. Die bei der Reservierung vereinbarten Preise und Zeiten bleiben gültig, Druck- und Tippfehler vorbehalten.
10. Die Zahlung kann per Bank oder in bar erfolgen. Die Schlussrechnung muss jedoch spätestens 14 Tage nach
Rechnungsdatum bei uns eingegangen sein,
11. Fehler zu machen ist menschlich. Sollten wir oder Sie innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung /
Barzahlung einen Fehler in der Abrechnung feststellen, wird dieser dennoch korrigiert. Sie erhalten dann eine
Rückerstattung oder Sie müssen diese noch bezahlen.

Artikel 6: Stornierung
1. Der Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen.
(2) Im Falle einer Stornierung hat der Kunde eine Gebühr an den Unternehmer zu zahlen. Dies entspricht:
– Im Falle einer Stornierung mehr als 12 Monate vor dem Antrittsdatum 10% des vereinbarten Preises;
– Bei einer Stornierung innerhalb von 12 bis 6 Monaten vor Beginn der Veranstaltung sind 30% des vereinbarten
Preises zu zahlen;
– Bei einer Kündigung innerhalb von 4 bis 6 Monaten vor Beginn des Zeitraums beträgt der Betrag 70% des
vereinbarten Preises;
– Bei einer Stornierung innerhalb von 2 bis 4 Monaten vor Beginn des Zeitraums beträgt der Betrag 80% des
vereinbarten Preises;
– Im Falle einer Stornierung innerhalb von 2 Monaten vor dem Beginndatum sind 95% des vereinbarten Preises zu
zahlen;
– Im Falle einer Stornierung am oder nach dem Tag des Beginndatums beträgt der Betrag 100% des vereinbarten
Preises;
3. Eine Verschiebung des Datums gilt als Stornierung, jedoch können andere Vereinbarungen über die
Stornierungskosten getroffen werden, sofern das neue Datum innerhalb von 3 Monaten nach dem ursprünglichen
Mietdatum liegt. Die Nichterteilung von (behördlichen) Genehmigungen gilt nicht als höhere Gewalt.
4. Bei der Anmietung der Wohnung wird die Entschädigung anteilig nach Abzug der Verwaltungskosten erstattet,
wenn die Wohnung von einem anderen Vertragspartner für den gleichen Zeitraum oder einen Teil davon für die
gleiche Anzahl von Personen oder weniger reserviert wird und während dieses Zeitraums kein anderer Teil der
Wohnung zur Verfügung steht. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 5% des vereinbarten Preises mit einem Minimum
von € 25,00 und einem Maximum von € 55,00.

Artikel 7: Vorzeitige Abreise durch den Teilnehmer
Bei vorzeitiger Abreise durch den Teilnehmer schuldet der Vertragspartner den vollen Preis für die vereinbarte
Leistung.

Artikel 8: Verpflichtungen des Kunden
1. Der Vertragspartner hat dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer die vom Unternehmer angewandten
Verhaltensregeln und Hausregeln, einschließlich der Regeln über die An- und Abmeldepflichten, einhalten.
2. Der Unternehmer behält sich das Recht vor, fotografische oder andere Aufzeichnungen, die während der
Veranstaltung oder Aktivität gemacht wurden, für Werbezwecke zu verwenden. Einwände müssen innerhalb von 14
Tagen nach der Aufnahme schriftlich erhoben werden.
3. Der Vertragspartner hat die Gruppenmitglieder über die geltende Hausordnung zu informieren.
4. Der Alkoholkonsum vor und während der Aktivität ist verboten, mit Ausnahme von Aktivitäten wie Verkostungen,
Pub-Quizen und Kochworkshops. Dies muss die letzte Aktivität sein, die durchgeführt wird.
5. Teilnehmer unter 18 Jahren müssen jederzeit von einem Instruktor begleitet werden.

Artikel 9: Vorzeitige Beendigung durch den Unternehmer
1. Wenn die Vertragspartei und/oder (eines der) Gruppenmitglieder trotz vorheriger Abmahnung den
Verpflichtungen aus dem Vertrag, den Bedingungen, der Hausordnung oder den Vorschriften der zuständigen
Behörde nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt, so dass nach den Maßstäben der Billigkeit und Fairness des
Unternehmers nicht mit einer Fortsetzung des Vertrages zu rechnen ist, hat der Unternehmer das Recht, den Vertrag
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Danach müssen die Vertragspartei und/oder (eines der) Gruppenmitglieder die
Unterkunft verlassen und das Firmengelände so schnell wie möglich verlassen. In sehr dringenden Fällen kann die
Warnung weggelassen werden.
2. Versäumt der Vertragspartner und/oder (eines der) Gruppenmitglieder die Räumung der Unterkunft, so ist der
Unternehmer berechtigt, die Unterkunft auf Kosten des Vertragspartners zu verlassen.
3. Der Unternehmer kann einen Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an der Aktivität ausschließen und die
Vereinbarung gegenüber diesem Teilnehmer auflösen, wenn der Teilnehmer trotz vorheriger Abmahnung den
Unternehmer und/oder die Teilnehmer belästigt, die Sicherheit von sich und/oder anderen gefährdet,
unverantwortlich mit Natur und Umwelt umgeht oder die gute Atmosphäre auf oder in unmittelbarer Nähe der
Aktivität beeinträchtigt.
4. Alle daraus resultierenden Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden.
5. Will der Unternehmer oder Vertreter die Tätigkeit vorzeitig beenden, muss er den Teilnehmer persönlich
informieren und dies auch dem Kunden mitteilen.
6. Wenn die Vertragspartei und/oder (eines der) Gruppenmitglieder der Ansicht ist, dass der Unternehmer den
Vertrag zu Unrecht gekündigt hat, muss er den Unternehmer unverzüglich informieren und die Streitigkeit
spätestens 30 Tage nach der Aufhebung einem niederländischen Gericht vorlegen. (Art. 12) Der Vertragspartner
bleibt grundsätzlich zur Zahlung des vereinbarten Preises verpflichtet.
7. Der Unternehmer hat das Recht, die Ausführung des Vertrages auszusetzen oder aufzuheben, wenn
schwerwiegende, unvorhersehbare Umstände vorliegen, die nicht behoben oder vermieden werden können, wie z.B.
(Bürger-)Krieg, Terror, politische Unruhen, Naturkatastrophen, Nahrungsmittelknappheit, Generalstreiks,
Wetterbedingungen usw. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich über die Beendigung zu
informieren und die Gründe für die Beendigung anzugeben.
8. Der Unternehmer hat das Recht, den Vertrag ganz oder teilweise zu kündigen, wenn die körperliche Verfassung
des Teilnehmers nach Ansicht des Unternehmers ihn für die (weitere) Teilnahme an der Tätigkeit ungeeignet macht.
9. Der Unternehmer hat das Recht, den Vertrag aufzulösen oder auszusetzen, wenn zu wenige Teilnehmer an einer
Gruppenaktivität teilnehmen.
10. Wird die Einhaltung dauerhaft unmöglich, kann die Vereinbarung für den noch nicht erfüllten Teil aufgelöst
werden. In diesem Fall hat keine der Parteien Anspruch auf Ersatz des durch die Auflösung entstandenen Schadens.

Artikel 10: Haftung
1. Der Unternehmer haftet nicht für Diebstahl, Unfälle oder Schäden an, um und in seiner Unterkunft, insbesondere
nicht infolge unsachgemäßer, inkompetenter und inkompetenter Benutzung der Küche und des Inventars, es sei
denn, diese sind auf einen Mangel zurückzuführen, der ihm oder seinen Mitarbeitern zuzurechnen ist.
2. Der Vertragspartner haftet dem Unternehmer gegenüber für den Schaden, der durch die Handlung oder
Unterlassung seiner selbst und/oder der Gruppenmitglieder verursacht wird, soweit es sich um Schäden handelt, die
dem Vertragspartner oder den Gruppenmitgliedern zuzurechnen sind.
3. Der Unternehmer haftet für Ausfälle in den Versorgungseinrichtungen, es sei denn, er kann sich auf höhere
Gewalt berufen.
4. Der Unternehmer haftet nicht für die Folgen von extremen Witterungsbedingungen oder anderen Formen
höherer Gewalt.
5. Die gesetzliche Haftung des Unternehmers für andere als Personenschäden und Tod ist auf maximal 455.000,00 €
pro Veranstaltung begrenzt. Der Unternehmer ist verpflichtet, dafür eine Versicherung abzuschließen.
6. Der Unternehmer verpflichtet sich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, nachdem der Teilnehmer eine
Belästigung durch andere Teilnehmer gemeldet hat.
7. Der Teilnehmer ist und bleibt dafür verantwortlich, zu beurteilen, ob er/sie sich in einem ausreichenden Zustand
befindet, um die betreffenden Tätigkeiten auszuführen.

Artikel 11: Beschwerden
1. Ein Mangel des Vertrages im Sinne der Artikel 2 und 3 ist vom Vertragspartner dem Unternehmer so schnell wie
möglich mitzuteilen, damit er eine geeignete Lösung finden kann.
2. Wird die Reklamation nicht zufriedenstellend vor Ort gelöst, kann der Vertragspartner den Unternehmer unter
Angabe der Gründe spätestens 14 Tage nach Beendigung der Tätigkeit schriftlich informieren.
3. Stellt sich nachträglich heraus, dass der Vertragspartner dieser Meldepflicht nicht nachgekommen ist und dem
Unternehmer daher keine Gelegenheit zur Behebung des Mangels gegeben wurde, kann der Vertragspartner
insoweit keine Entschädigung mehr verlangen.

Artikel 12: Inkassokosten
Die Kosten, die dem Unternehmer oder dem Vertragspartner nach einer Inverzugsetzung zumutbar sind, gehen zu
Lasten des Vertragspartners bzw. des Vertragspartners.

Artikel 13: Auflösung
1. Wurde die Mietunterkunft ohne Verschulden des Eigentümers nicht bereitgestellt oder kann sie nicht
vorübergehend genutzt werden, so haben der Eigentümer und der Vertragspartner das Recht, den Vertrag
aufzulösen. Ist die Zerstörung der Unterkunft oder die vorübergehende Nichtbenutzbarkeit der Unterkunft auf den
Unternehmer zurückzuführen, kann der Vertragspartner Schadensersatz verlangen.
2. Nach Möglichkeit kann der Unternehmer dem Vertragspartner eine gleichwertige Ersatzunterkunft zum gleichen
Preis anbieten. In diesem Fall kann der Vertragspartner zwischen der Auflösung oder der Annahme der
Ersatzunterkunft wählen.

Artikel 14: Streitigkeiten
1. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag gilt niederländisches Recht.
2. Nur ein niederländisches Gericht ist befugt, diese Streitigkeiten zur Kenntnis zu nehmen.

Diese Bedingungen treten am 1. Mai 2013 für Vereinbarungen in Kraft, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden.