Privacy
beleid

Privacybeleid

25 Graden Noord heeft deelnemers aan kortdurende activiteiten en verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wanneer u (mogelijk) gebruik wilt maken van onze diensten en/of producten. Van deze personen worden persoonsgegevens gevraagd, vastgelegd en beheerd. Deze gegevens vallen per 25 mei 2018 onder de ‘Europese Privacy Verordening EU 2016-679’.

25 Graden Noord acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens van u bewaren dan wij nodig achten.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

25 Graden Noord is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-11-2021

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aanvragen van informatie met betrekking tot onze diensten en producten vragen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens (status van betaling en rekeningnummer)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij het opvragen van informatie via onze website over diensten en/of producten is registratie vereist. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, diensten en/of producten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u met ons een overeenkomst sluit, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten, diensten en evenementen:

per e-mail (als u dit aangegeven heeft)

via social media (indien u ons besluit te volgen)

Foto’s en video
Bij 25 Graden Noord worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop onze bezoekers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites, social media, werving- en promotiemateriaal. Wij vragen bij bevestiging van de overeenkomst hiervoor uw toestemming.

Gezien het grote aantal foto’s en de vele bezoekers op ons terrein is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. 25 graden noord gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto en/of video, dan zal deze op uw verzoek worden verwijderd.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Naam, adres, postcode, email, telefoonnummer en aantal personen zijn verplicht bij het invullen van het contactformulier. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens bewaard voor marketing doeleinden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Bij gebruik van onze website worden uw gegevens niet gepubliceerd. Gegevens zijn hierdoor niet zichtbaar op het internet, ook niet voor zoekmachines.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners mits deze partners betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig bewaard om uw overeenkomst te kunnen uitvoeren of wettelijk verplicht is. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal zeven jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 25 graden noord verwijdert alle persoonsgegevens na 7 jaar, gerekend vanaf het moment van uw laatste contact.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links of buttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.